Πρώτη προσέγγιση της πυρίκαυστης ζώνης των Σερρών με στοιχεία Μνημειακής Τοπογραφίας της πόλης (11ος- 20ος αιώνας)