ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΜΕΙΣ)

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο: Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών» με έδρα την πόλη των Σερρών.

Άρθρο 2ο: Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα για κάθε θέμα που αφορά τις Σέρρες, την περιοχή τους και τον Σερραϊκό λαό και ειδικότερα: η περισυλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού, δικαιϊκού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού υλικού.

Άρθρο 3ο: Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού της : α) με την έκδοση ειδικού περιοδικού συγγράμματος, συγγραμμάτων επιστημονικού περιεχομένου και με επανεκδόσεις αξιόλογων συγγραμμάτων που αφορούν στις Σέρρες και την περιοχή τους. β) με την διοργάνωση διαλέξεων, ανακοινώσεων, ημερίδων, επιστημονικών συνεδρίων. γ) με την χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για τη μελέτη των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο σκοπό της. δ) με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης, αρχείου και Μουσείου κατάλληλα εξοπλισμένων. ε) με τη δημιουργία ειδικού Ινστιτούτου Σερραϊκών Μελετών, που θα έχει δικό του εσωτερικό κανονισμό. στ) με τη συνεργασία με ομοειδείς επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού. ζ) με κάθε πρόσφορο μέσο που προωθεί την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο: Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι κατοικούν στις Σέρρες και μπορούν να συντελέσουν στην επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας.
Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται όσα κατοικούν εκτός Σερρών και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ημεδαποί ή αλλοδαποί εξέχοντες στις επιστήμες και τις τέχνες, που μπορούν να συντελέσουν ηθικά και υλικά στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 5ο: Η εγγραφή των μελών της Εταιρείας συντελείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού υπάρξει πρόταση από δύο τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλουν στην Εταιρεία εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής 15 ευρώ (€), ενώ η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 10 ευρώ (€). Μέλος που δεν πληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία ή δεν συμμορφώνεται με διάταξη του καταστατικού του ή επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς το σκοπό της, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε μέλος δικαιούται να παραιτείται με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ.

Άρθρο 6ο: Από τα μέλη της Εταιρείας συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκού επιπέδου που ασχολούνται ενεργώς με τα θέματα που περιλαμβάνονται στο σκοπό της Εταιρείας. Τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. Η σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση του περιοδικού, των συγγραμμάτων, τη διοργάνωση συνεδρίων και τη χορήγηση υποτροφιών.

Άρθρο 7ο: Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο, να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών, πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 8ο: Πόροι της Εταιρείας είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών και οι προς αυτήν δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις (σχετικά με την αποδοχή ή μη των οποίων αποφασίζει το Δ.Σ.), το προϊόν της πώλησης των δημοσιευμάτων της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη πρόσοδος προέλθει από την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τα χρήματα του ταμείου της Εταιρείας εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 800 ευρώ (€).

Άρθρο 9ο: Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και Συμβούλους. Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά πενταετία από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται εντός δεκαημέρου από την εκλογή τους και εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση αποχής μέλους του από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς εύλογη αιτία – κατά την κρίση του Δ.Σ. – καλείται από τον πρόεδρο ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών να αντικαταστήσει.το ανωτέρω μέλος για τον υπολειπόμενο χρόνο θητείας του Δ.Σ.

Άρθρο 10ο: Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, υποχρεώνεται να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα κάθε έτους στη Γενική Συνέλευση. Αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική υποχρέωση της Εταιρείας και για κάθε άλλο που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενκής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο: Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που κατά την κρίση του Προέδρου ή μετά από αίτηση δύο μελών του Δ.Σ. παρίσταται ανάγκη. Στην δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεώνεται να καλέσει το Δ.Σ. εντός επτά ημερών γνωστοποιώντας και τα προς συζήτηση θέματα. Σε κάθε καθυστέρηση του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. αυτό συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση άρνησής του, από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 12ο: Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του προεδρεύοντος. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, αλλιώς ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις τελευταίες εκλογές του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του.

Άρθρο 13ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται σ’ αυτό, συγκαλεί το Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις, διευθύνει στις συνεδριάσεις τους, εκτός από τις περιπτώσεις λογοδοσίας ή αρχαιρεσιών, κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση των χειρών τον πρόεδρο της. Εκπροσωπεί την Εταιρεία για όλες τις σχέσεις και υποθέσεις της ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά, τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές για ανάληψη χρημάτων. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. και για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο: Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της Εταιρείας, συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εισηγείται προς το Δ.Σ. τα προς συζήτησιν θέματα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις λογοδοσίας ή αρχαιρεσιών.

Άρθρο 15ο: Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές με χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και ταμία. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Ο Ταμίας τον Ιανουάριο κάθε έτους καταθέτει τον απολογισμό του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ταυτόχρονα κλείνονται τα λογιστικά βιβλία και ο Ταμίας τα παραδίδει στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και έγκριση. Εάν ο Ταμίας κωλύεται, ο αντικαταστάτης του ορίζεται από το Δ.Σ. και από τα μέλη αυτού.

Άρθρο 16ο: Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το έτος. Το Δ.Σ. προβαίνει στη σύγκληση της κατά το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Φεβρουαρίου σε ημέρα και τόπο που ορίζεται απ’ αυτό με ατομικές προσκλήσεις, πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, προς όλα τα μέλη της Εταιρείας. Ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. διά του Προέδρου λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους. Ο Ταμίας υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρο της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των πεπραγμένων και του απολογισμού και στη συνέχεια ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου έτους.

Άρθρο 17ο: Ανά πενταετία μετά την λογοδοσία και την απαλλαγή του Δ.Σ. γίνονται αρχαιρεσίες. Σ’ αυτές εκλέγονται εκτός από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, διμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που δεν είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

Άρθρο 18ο: Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο αν παρουσιαστεί κατά την κρίση του Δ.Σ. ανάγκη ή ζητηθεί αυτό από τα 2/5 των μελών της Εταιρείας.

Άρθρο 19ο: Η Γεν. Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παραβρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα μισά και ένα παραπάνω από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα μετά από επτά ημέρες, οπότε θεωρεί ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν παρασταθούν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού συν ένα επιπλέον των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία) όταν πρόκειται για γενικά ζητήματα, με μυστική όμως πάντοτε ψηφοφορία, όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.

Άρθρο 20ο: Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με ποινή αποκλεισμού εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή. Οι ανακηρυσσόμενοι ως υποψήφιοι από το Δ.Σ. καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά επωνύμων σε κοινό ψηφοδέλτιο που εκδίδεται με δαπάνες της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο: Καθήκοντα της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της χρηματικής και περιουσιακής γενικά διαχείρισης της Εταιρείας και η υποβολή έκθεσης στην Γενική Συνέλευση. Στο έργο της η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Εάν δεν κληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει αυτή το δικαίωμα, με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, να απαιτήσει την παράδοση των βιβλίων για έλεγχο.

Άρθρο 22ο: Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά με το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 23ο: Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος, η Εταιρεία διαλύεται για ειδικούς λόγους με απόφαση της, ειδικά γι’ αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών. Εάν διαλυθεί η Εταιρεία, όλη της η περιουσία περιέρχεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη των Σερρών.

Άρθρο 24ο: Η σφραγίδα της Εταιρείας φέρει στο μέσο παράσταση και κυκλικά την επιγραφή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ», την έδρα και το έτος ίδρυσης. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Σωματείων νομοθεσίας.

Άρθρο 25ο: Η Εταιρεία διευθύνεται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που εκτελεί χρέη Δ.Σ. μέχρι την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση που πρέπει να συγκληθεί εντός δέκα ημερών από την εγγραφή της Εταιρείας στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών.