“Η Δημογραφική Κρίση του Ύστερου Μεσαίωνα στον Ελληνικό Χώρο. Η περίπτωση της Νότιο Ανατολικής Μακεδονίας 14ος – 15ος αιώνας” Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ανάτυπο από ΜΝΗΜΩΝ τ.25, 2003.