ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ της κ. ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΑΔΑΜ

Διευθυντρίας του Εθνικού Ζαππείου Παρθεναγωγείου