“Αγροτικοί οικισμοί Νομού Σερρών”, Τ. Πάτση-Θεοδωράκη, Τεχνικά Χρονικά, Α’,1990, Τόμ. 10, Τεύχος 1