ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ»

1.Τα «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ» είναι περιοδικός τόμος που εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας των Σερρών (ΕΜΕΙΣ). 2. Τα άρθρα/εργασίες που δημοσιεύονται είναι στην ελληνική γλώσσα και πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν την πόλη και την περιοχή των Σερρών, τα μνημεία, τις τοποθεσίες και τους ανθρώπους που κατάγονται, έζησαν ή ζουν στην περιοχή. 3. Οι εργασίες μπορούν να διαπραγματεύονται θέματα Ιστορίας, Λαογραφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Αρχιτεκτονικής κ.λ.π. Επιπρόσθετα στις σελίδες του δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και βιβλιοκρισίες. 4. Όλες οι εργασίες προς δημοσίευση, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό την προϋπόθεση την γραπτή δήλωση του/των συγγραφέων ότι είναι πρωτότυπες και ότι έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στα «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ». Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή Microsoft Word ή PDF και μόνο. 5. Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας κρίσης, γνωστή ως «τυφλή» αξιολόγηση. Στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές και η Συντακτική Επιτροπή ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν αλλαγών ή ότι το άρθρο δεν γίνεται δεκτό. Επίσης, ενημερώνει τους συγγραφείς για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Σε περίπτωση διισταμένων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. 7. Ο/Η συγγραφέας καλείται να υποβάλει το άρθρο του/της στην τελική του μορφή μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής του άρθρου του για δημοσίευση στο περιοδικό. Η αναθεωρημένη έκδοση του άρθρου θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις αλλαγές που έχουν προτείνει οι αξιολογητές ή ο συγγραφέας θα πρέπει να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε. Μετά από την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στο άρθρο. 8. Το αναθεωρημένο άρθρο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω (‘Προδιαγραφές για τελική υποβολή’) 9. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα κείμενά τους για τελευταία φορά, αφού αυτά έχουν περάσει το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας από το τυπογραφείο. Καλούνται τότε να δώσουν τις τελικές διορθώσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα τους αποσταλούν τα δοκίμια. 10. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές εργασίες συγγραφέων που συμμετείχαν και δημοσίευσαν συνεχόμενα σε πέντε προηγούμενους τόμους. 11. Εργασίες/βιβλιοκρισίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕΙΣ: https://emeiserron.gr/